Het Aartsbisschoppelijk Museum bezit een collectie sacrale en religieuze kunst van hoge kwaliteit en van internationaal belang. De oudste objecten dateren uit de vroege middeleeuwen, de jongste zijn hedendaags. Het zwaartepunt van de verzameling ligt op het Nederlandse cultuurgebied. De collectie wordt beheerd en tentoongesteld door het Museum Catharijneconvent in Utrecht. Dit museum verenigt schilderijen, beelden, liturgische gewaden en andere voorwerpen die in bruikleen zijn gegeven door diverse kerkelijke stichtingen. Deze stichtingen, waaronder het ABM, vormen samen de Stichting Het Catharijneconvent. De ABM-collectie vormt qua ouderdom, kwaliteit en omvang het belangrijkste bestanddeel van het Museum Catharijneconvent.

rembrandtBelang kerkelijke kunst
De oorsprong van de stichting gaat terug op initiatieven van mgr. G. van Heukelum. Na het herstel van het bisschoppelijk bestuur in 1853 heeft hij zich verdienstelijk gemaakt door oude kunstvoorwerpen te verzamelen. Er was toen weinig belangstelling voor en gevreesd werd dat veel verloren zou gaan. De stichting heeft tot taak om goed voor de collectie te zorgen die door Van Heukelum en zijn opvolgers bijeen is gebracht (meer over het verleden van de stichting in het onderdeel ‘geschiedenis’). In feite heeft de instelling voor het grootste deel een toezichthoudende taak, omdat het bewaren, exposeren en onderzoeken van de voorwerpen in de handen is gegeven van Museum Catharijneconvent (afbeelding: Rembrandt van Rijn, Doop van de kamerling). Daarnaast draagt de stichting zorg voor de uitbreiding van de collectie door schenkingen en bruiklenen. Dat gebeurt onder meer wanneer in het Utrechtse aartsbisdom historisch relevante voorwerpen hun bestemming verliezen, bijvoorbeeld door kerksluiting, of wanneer ze niet onder voor hun behoud noodzakelijke omstandigheden bewaard kunnen worden. Dat gebeurt ook wanneer de stichting via schenkingen en legaten in staat wordt gesteld om voorwerpen aan te kopen. De komende tijd wil de stichting meer aandacht besteden aan het attenderen van parochies op hun taak ten aanzien van het onderhoud van kerkelijke kunst en, in het algemeen, aan de versterking van het bewustzijn van het belang van kerkelijke kunst (meer hierover in het onderdeel ‘kerk en kunst’).

Bestuur
De leden van het bestuur van de stichting worden door de aartsbisschop van Utrecht benoemd. De bestuurssamenstelling is momenteel als volgt: 

  • Mr. J.L.W.M. Zuijdwijk (voorzitter)
  • Dr. C.M.A. Caspers (secretaris / penningmeester)
  • Mevr. prof. mr. dr. S.C. van Bijsterveld (bestuurslid)
  • Prof. dr. A.M. Koldeweij (bestuurslid)
  • Mgr. A.J.J. Woolderink (bestuurslid)
  • Mgr. drs. H.W. Woorts (bestuurslid)

Beloningsbeleid (bestuur, beleidsbepalers, personeel en directie)
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen directie en geen personeel in dienst.

Contact: info@aartsbisschoppelijkmuseum.nl

RSIN: 8042.02.229

Klik hier voor het Beleidsplan 2014-2017.