Promotie – Aankoop – Zorg – Presentatie – Jeugd en jongeren

STEUN DE SCHOONHEID

COLLECTIE
AARTSBISSCHOPPELIJK MUSEUM
IN
MUSEUM CATHARIJNECONVENT

KUNST
Het christelijk geloof is vanouds een bron van inspiratie voor kunstenaars en ambachtslieden. In schilderijen, sculptuur, edelsmeedwerk en naaldkunst proberen zij het heilige zichtbaar te maken. Kunst vormt op haar beurt een bron van spiritualiteit voor de beschouwer. Religieuze kunst is bovendien een belangrijk catechetisch middel; zij drukt uit wat mensen geloven en nodigt uit tot deelname.
De Stichting Aartsbisschoppelijk Museum (ABM) is eigenaar van een prachtige collectie religieuze en kerkelijke kunst.

COLLECTIE
De Utrechtse priester mgr. Gerard van Heukelum (1834-1910) legde de basis voor deze collectie en richtte begin jaren zestig van de 19de eeuw het ABM op. Zijn doel was niet alleen om verwaarloosd middeleeuws erfgoed te behouden, maar ook om originele kunstwerken te verzamelen die als voorbeeld konden dienen voor eigentijdse kunstenaars. De sterk gegroeide collectie wordt sinds 1979 beheerd en gepresenteerd door Museum Catharijneconvent, het nationale museum voor christelijke kunst, cultuur en geschiedenis te Utrecht. De Collectie ABM vormt één van de pijlers van Museum Catharijneconvent.

BETEKENIS
Het doel van de Stichting ABM is breder dan alleen het toezien op het goede beheer en de presentatie van zijn collectie. Het ABM voegt zich in de rijke traditie van positief spreken van de Rooms-Katholieke Kerk over kunst. Zo kent Paus Johannes Paulus II in zijn beroemde brief aan de kunstenaars uit 1999 een belangrijke taak toe aan de kunst:

“Om de boodschap door te geven die haar door Christus werd toevertrouwd
heeft de Kerk kunst nodig. Kunst moet namelijk de wereld van de geest,
van het onzichtbare, van God, waarneembaar maken
en voor zover mogelijk ook aantrekkelijk.
Zij moet overbrengen wat in zichzelf onuitspreekbaar is.”

Ook paus Benedictus XVI benadrukt in zijn ontmoeting met kunstenaars in november 2009 het belang van kunst en schoonheid:

“Wat anders kan de geestdrift en het vertrouwen herstellen,
wat anders kan de menselijke geest bemoedigen om zijn pad te herontdekken,
om zijn ogen op te heffen naar de horizon,
om te dromen van een leven dat zijn roeping waardig is, dan schoonheid?”

ACTIVITEITEN
De Stichting ABM heeft ten doel het bevorderen van de kennis en de beoefening van de christelijke kunst. Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven, bewaren en exposeren van religieuze en kerkelijke kunstschatten. Daartoe ontwikkelt zij de volgende activiteiten:

  • Stimuleren en realiseren van publieksactiviteiten, gericht op het verdiepen van de betekenis van christelijke kunst. Met name wil Stichting ABM een jonge generatie in contact brengen met voorwerpen van religieuze kunst en cultuur en haar zo kennis laten maken met de geloofsschat van de Rooms-Katholieke Kerk.
  • Aankopen voor de Collectie ABM in Museum Catharijneconvent ter versterking van het totale collectiebestand van het museum. Stichting ABM wil met name aankopen van katholieke kunst uit de Noordelijke Nederlanden mogelijk maken. In het bijzonder wil ze zich richten op de schilderkunst.
  • Restauratie en conservering van voorwerpen uit de ABM-collectie.

UW BIJDRAGE
Om haar doelen te verwezenlijken, is de Stichting ABM aangewezen op particuliere steun. Ook uw bijdrage is zeer welkom.

Schenken, eenmalig of periodiek
U kunt het ABM steunen door eenmalig of periodiek een bedrag te schenken.
Een schenking is fiscaal geheel aftrekbaar wanneer ze wordt verdeeld over tenminste vijf kalenderjaren en vastgelegd in een schriftelijke, onderhandse overeenkomst tussen de gever en de begiftigde of in een notariële akte.

Op de website van de belastingdienst kunt u nadere informatie over deze regeling vinden, klik hier.
Via de website van de belastingdienst is een voorbeeld-overeenkomst te downloaden, klik hier.

U kunt uw (eenmalige) bijdrage storten op IBAN: NL78ABNA0535108095 (ABN Amro te Utrecht) t.n.v. Stichting Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht o.v.v. Fonds ABM. Indien u een bijdrage stort, verzoeken wij u uw naam en adres te mailen aan fonds@catharijneconvent.nl, o.v.v. ‘Donatie ABM’.
Indien u een bijdrage stort vanaf € 100,- bent u gratis Vriend van Museum Catharijneconvent. U ontvangt dan drie keer per jaar het tijdschrift Catharijne met informatie over de exposities en activiteiten en u heeft met de Vriendenpas gratis toegang tot het museum.

Nalaten, een bijdrage voor de toekomst
U kunt het ABM ook opnemen in uw testament.

De Stichting ABM werkt samen met het Fonds Museum Catharijneconvent. Een schenking aan Stichting ABM functioneert als een fonds op naam van Fonds Museum Catharijneconvent, waarbij het bestuur van Stichting ABM volledige zeggenschap heeft over de bestedingen en Fonds Museum Catharijneconvent zorgt voor de procedurele afhandeling van schenkingen of nalatenschappen ten behoeve van de Stichting ABM. De Stichting ABM beschikt over de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor zijn giften, legaten en erfstellingen ten gunste van de Stichting ABM vrijgesteld van schenk- en erfbelasting (successierecht). Om die reden komen schenkingen, legaten en erfstellingen volledig ten goede aan de doelen van de stichting en geniet de gever van de fiscale voordelen.

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met:
Coördinator Fonds Museum Catharijneconvent
Postadres:
Postbus 8518
3503 RM Utrecht
E-mail: Fonds@catharijneconvent.nl
Telefoon: 030 2313835

www.aartsbisschoppelijkmuseum.nl
www.catharijneconvent.nl

COLLECTIE AARTSBISSCHOPPELIJK MUSEUM –
TE ZIEN IN MUSEUM CATHARIJNECONVENT,
Lange Nieuwstraat 38 te Utrecht